Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

1. Wprowadzenie

Te warunki użytkowania regulują twoje użytkowanie naszej strony internetowej; poprzez używanie naszej strony internetowej akceptujesz te warunki użytkowania w całości. Jeśli nie zgadzasz się z tym warunkiem lub jakąkolwiek częścią tych warunków użytkowania nie wolno ci używać naszej strony.

Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej poprosimy cię abyś zaakceptował te warunki użytkowania.

Musisz mieć co najmniej 18 lat żeby korzystać z naszej strony internetowej. Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej i poprzez zaakceptowanie naszych warunków użytkowania oświadczasz, że masz przynajmniej 18 lat.

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Poprzez używanie naszej strony i zaakceptowanie naszych warunków użytkowania zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności.

2. Licencja na używanie naszej strony internetowej

Jeśli nie zaznaczono inaczej my lub nasi licencjodawcy jesteśmy właścicielami praw własności intelektualnych na stronie internetowej i materiałów na stronie internetowej. Z zastrzeżeniem poniższego pozwolenia, wszystkie prawa własności intelektualnych są zastrzeżone.

Możesz oglądać, pobierać tylko w celu buforowania i drukować strony z tej strony internetowej tylko na swój własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej albo gdziekolwiek w tych warunkach użytkowania.

Nie możesz:

(a) publikować materiałów z tej strony internetowej (włączając w to publikowania na innej stronie internetowej);

(b) sprzedawać, wynajmować albo dawać sublicencji materiałów z tej strony internetowej;

(c) pokazywać publicznie materiałów z tej strony internetowej;

(d) reprodukować, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiałów z  naszej strony internetowej, w celach komercyjnych;

(e) edytować lub w inny sposób modyfikować jakichkolwiek materiałów na naszej stronie internetowej; albo

(f) rozprowadzać materiału z tej strony internetowej za wyjątkiem zawartości specjalnie i wyraźnie udostępnionej do rozprowadzania (takiej jak nasz newsletter).

3. Dopuszczalne użytkowanie

Nie możesz używać naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenia naszej strony internetowej lub osłabienie jej dostępności; albo w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy, szkodliwy lub ma związek z bezprawną, nielegalną, nieuczciwą i szkodliwą działalnością.

Nie możesz używać naszej strony internetowej do kopiowania, przechowywania, transmitowania, wysyłania, używania, publikowania albo dystrybuowania jakiegokolwiek materiału, który zawiera albo jest powiązany z oprogramowaniem szpiegującym, wirusami komputerowymi, wirusami typu Trojan, wirusami typu robak, rejestratorami uderzeń klawiatury, wirusami typ rootkit albo jakimkolwiek złośliwym oprogramowaniem komputerowym.

Nie możesz prowadzić żadnych systematycznych albo automatycznych działań mających na celu gromadzenie danych na naszej stronie internetowej lub związanych z naszą stroną internetową bez naszej pisemnej zgody.

4. Produkty

Prezentowanie produktów na naszej stronie internetowej stanowi „zaproszenie do negocjacji” – a nie kontraktową propozycję.

Ceny podane na naszej stronie mogą być błędne.

Zakup produktów na naszej stronie podlega naszym warunkom sprzedaży.

Poprosimy cię o zaakceptowanie naszych warunków sprzedaży za każdym razem kiedy będziesz kupować produkt na naszej stronie.

5. Opinie o produkcie

W tych warunkach użytkowania, „twoje opinie” oznaczają materiały (włączając bez ograniczeń tekst, obrazy, materiał audio, materiał video i materiał audiowizualny), który prześlesz do nas do publikacji na naszej stronie internetowej jako opinie o produkcie lub jako cokolwiek innego.

Udzielasz nam  nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej ogólnoświatowej licencji na używanie, reprodukcję, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i dystrybuowanie twoich opinii w jakichkolwiek istniejących mediach lub mediach, które powstaną w przyszłości. Dajesz nam także prawo do sublicencji tych praw i prawo do wniesienia skargi w przypadku naruszenia tych praw.

Gwarantujesz i oświadczasz, że twoje opinie będą zgodne z tymi warunkami użytkowania.

Twoje opinie nie mogą być sprzeczne z prawem lub niezgodne z prawem, nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, oraz nie mogą dopuszczać do powstania podstaw prawnych umożliwiających podjęcie działań prawnych  przeciwko tobie, przeciwko nam lub przeciwko osobom trzecim (w każdym przypadku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w jakiejkolwiek jurysdykcji).

Twoje opinie (i ich publikacje na naszej stronie internetowej) nie mogą:

(a) być zniesławiające lub złośliwie fałszywe;

(b) być obsceniczne lub nieprzyzwoite;

(c) naruszać jakichkolwiek praw autorskich, praw moralnych, praw baz danych, prawa znaku towarowego, prawa do „designu”, praw nie zarejestrowanego znaku towarowego oraz innych praw własności intelektualnej;

(d) naruszać jakichkolwiek praw poufności, prawa do prywatności oraz praw objętych przepisami o ochronie danych osobowych;

(e) formułować błędnych porad lub jakichkolwiek lekceważących oświadczeń;

(f) formułować nawoływania do popełnienia przestępstwa;

(g) pogardzać jakimkolwiek sądem lub jakimkolwiek nakazem sądowym;

(h) naruszać przepisów ustawy dotyczącej rasizmu, religijnej nienawiści lub dyskryminacji;

(i) być bluźniercze;

(j) naruszać przepisów dotyczących ustawy o tajemnicach państwowych;

(k) naruszać jakiegokolwiek zobowiązania umownego należącego do kogokolwiek;

(l) przedstawiać przemocy [w sposób jawny, graficzny lub nieuzasadniony];

(m) być pornograficzne;

(n) być nieprawdziwe, fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;

(o) formułować lub zawierać jakichkolwiek wskazówek, porad i innych informacji, które mogą być wykonane i które jeśli zostaną wykonane mogą spowodować chorobę, uraz lub śmierć albo jakiekolwiek inne starty i szkody;

(p) stanowić spamu;

(r) być obraźliwe, zwodnicze, grożące, napastliwe lub groźne, nienawistne, dyskryminujące albo zapalne;

(s) powodować rozdrażnienia, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju jakiejkolwiek osoby.

Twoje opinie muszą być stosowne, grzeczne, porządne i zgodne z ogólnie przyjętymi standardami etykiety i zachowania w Internecie.

Nie możesz używać twoich opinii do powiązania naszej strony internetowej z innymi stronami internetowymi, które składają się lub zawierają materiały, które gdyby zostały zamieszczone na naszej stronie naruszałyby postanowienia niniejszych warunków użytkowania.

Nie możesz dodawać żadnych opinii na naszej stronie internetowej, które są zagrożone jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub które są przedmiotem trwającego postępowania sądowego lub podobnej skargi.

Zastrzegamy sobie prawo do edytowania lub usuwania opinii dodanych  do naszej strony internetowej lub do naszych serwerów lub opublikowanych na naszej stronie internetowej.

Niezależnie od praw wynikających z niniejszych warunków użytkowania w stosunku do twoich opinii, nie zobowiązujemy się do monitorowania opinii oddanych lub opinii opublikowanych na naszej stronie internetowej.

6. Ograniczone gwarancje

Podczas gdy dokładamy wszelkich starań aby informacje zawarte na tej stronie internetowej były prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności i dokładności, nie zobowiązujemy się także do zapewnienia, że strona internetowa pozostanie dostępna ani, że informacje na niej zawarte będą aktualizowane.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy  wszystkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące tej strony internetowej oraz użytkowania tej strony internetowej ( włączając, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje narzucone przez prawo satysfakcjonującej jakości, przydatności do określonego celu i/albo użycia uzasadnionej staranności i umiejętności).

7. Ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności

W niniejszych warunkach użytkowania nic nie będzie:

(a) ograniczać lub wykluczać naszej lub twojej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikłe z zaniedbania;

(b) ograniczać lub wykluczać naszej lub twojej odpowiedzialności za oszustwa lub za świadome wprowadzenie w błąd;

(c) ograniczać jakichkolwiek naszych lub twoich zobowiązań w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony w ramach obowiązującego prawa; albo

(d) wykluczać jakichkolwiek naszych lub twoich zobowiązań, które  nie mogą być wykluczone na mocy obowiązującego prawa. Jeśli jesteś klientem niniejsze warunki użytkowania nie będą miały wpływu na żadne ustawowe prawa, które posiadasz, które nie mogą być wykluczone lub ograniczone.

Ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności określone w niniejszej Sekcji i w innych miejscach warunków użytkowania:

(a) podlegają poprzedniemu paragrafowi; i

(b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z warunków użytkowania lub w odniesieniu do tematyki warunków użytkowania, włączając zobowiązania wynikłe z umowy,  czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) i z naruszenia obowiązku ustawowego.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie z tytułu strat powstałych w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń, które są poza naszą kontrolą.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie z tytułu ewentualnych start biznesowych, w tym (bez ograniczeń) utraty lub uszkodzenia zysków, przychodów, dochodów, użytku, produkcji, przewidywanych oszczędności, biznesu, umów, możliwości handlowych, wartości firmy.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie z tytułu utraty lub uszkodzenia jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie z tytułu jakiejkolwiek szczególnej, pośredniej lub wtórnej straty lub szkody.

8. Kompensacja

Niniejszym ubezpieczasz nas i zobowiązujesz się do zrekompensowania wszelkich strat, szkód, kosztów, zobowiązań i wydatków (w tym bez ograniczenia kosztów sądowych oraz wszelkich kwot płaconych przez nas na rzecz osób trzecich w rozliczeniu roszczenia lub sporu za radą naszych doradców prawnych) poniesionych lub doznanych przez nas a wynikających z naruszenia przez ciebie jakiegokolwiek przepisu niniejszych warunków użytkowania.

9. Naruszenie niniejszych warunków użytkowania

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych warunków użytkowania, w przypadku naruszenia tych warunków użytkowania w jakikolwiek sposób lub jeśli podejrzewa się, że naruszyłeś niniejsze warunki użytkowania w jakikolwiek sposób, możemy:

(a) wysłać ci jedno lub więcej oficjalnych ostrzeżeń;

(b) czasowo zawiesić twój dostęp do naszej strony internetowej;

(c) trwale zawiesić twój dostęp do naszej strony internetowej;

(d) zablokować dostęp do strony komputerom używającym twojego IP;

(e) skontaktować się z twoim dostawcą usług internetowych i zażądać zablokowania ci dostępu do naszej strony internetowej;

(f) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko tobie za naruszenie umowy albo inne postępowanie; i/lub

(g) zawiesić i/lub skasować twoje konto na naszej stronie internetowej.

10. Zmiany

Możemy zmieniać niniejsze warunki użytkowania od czasu do czasu. Zaktualizowane warunki użytkowania będą miały zastosowanie do użytkowania naszej strony internetowej od daty publikacji zaktualizowanych warunków użytkowania naszej strony internetowej.

11. Przeniesienie własności

Możemy przekazać, zleć podwykonawstwo lub w inny sposób posługiwać się naszymi prawami i/lub zobowiązaniami wynikającymi z niniejszych warunków użytkowania bez powiadomienia użytkownika lub uzyskania jego zgody.

Ty nie możesz przekazywać, zlecać podwykonawstwa lub w inny sposób posługiwać się twoimi prawami i/lub zobowiązaniami wynikającymi z niniejszych warunków użytkowania.

12. Zasada rozdzielności

Jeżeli sąd lub inny właściwy organ zdecyduje, że jedno z postanowień niniejszych warunków użytkowania jest niezgodne z prawem i/lub jest niewykonalne pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niezgodne z prawem i/lub niewykonalne byłoby zgodne z prawem lub wykonalne pod warunkiem usunięcia jego części, ta część zostanie uznana za usuniętą, a reszta postanowienia będzie nadal w mocy.

13. Wykluczenie praw osób trzecich

Niniejsze warunki użytkowania są stworzone dla korzyści twojej i naszej i nie są przeznaczone do korzystania przez jakiekolwiek osoby trzecie oraz nie są egzekwowalne przez jakiekolwiek osoby trzecie. Korzystanie z naszych i twoich praw w stosunku do niniejszych warunków użytkowania nie jest uzależnione od zgody jakichkolwiek osób trzecich

14. Całość umowy

Niniejsze warunki użytkowania, razem z naszą polityką prywatności, stanowią całość umowy pomiędzy tobą a nami w odniesieniu do korzystania z naszej strony internetowej oraz zastępują wszystkie wcześniejsze umowy w odniesieniu do korzystania z tej strony internetowej.

15. Prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunku użytkowania będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim a wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami użytkowania będą podlegać wyłącznie jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

16. Dane osobowe

(a) Księgarnia Internetowa Rewolucja.co.uk dokłada wszelkich starań by zgromadzone przez nią dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2017 r. o ochronie danych osobowych.

(b) Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych Księgarni Internetowej Rewolucja.co.uk przez Klientów jest Rewolucja Limited z siedzibą w Hounslow, TW4 6JQ, 50 Salisbury Road, tel. +44 8007734800, posługujący się adresem e-mail: office@rewolucja.co.uk.

(c) Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień lub świadczenia innych usług drogą elektroniczną, w tym wysyłki newslettera, jeśli taka usługa została zamówiona.

(d) Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

(e) Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Księgarnię w świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w realizacji zamówień. W szczególności dane te udostępniamy poczcie Royal Mail, firmom kurierskim MyHermes, Parcel Force, platformie księgowej Xero, oraz firmie Wellcommerce zapewniającej wsparcie IT. Przekazane w ten sposób dane nie są wykorzystywane w sposób marketingowy.

(f) Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(g) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usługi newsletter, oraz składania zamówień.

(h) Księgarnia stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

(i) Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów wykorzystywanych przez Księgarnię w celu realizacji zamówień oraz wysyłki newslettera zostały opisane w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies, która dostępna jest tutaj: https://rewolucja.co.uk/polityka-prywatnoci

17. Rejestracje i pozwolenia

Jesteśmy zarejestrowani w Companies House. Wersję online rejestru możesz znaleźć tutaj:

http://www.companieshouse.gov.uk/

Nasz numer rejestracyjny to: 07742691

Nasz numer VAT to: 159 0688 75

18. Nasze dane

Pełna nazwa naszej firmy to REWOLUCJA LIMITED.

Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i w Walii pod numerem rejestracyjnym 07742691.

Nasza firma zarejestrowana jest pod adresem: 50 Salisbury road, Hounslow, TW46JQ.

Możesz skontaktować się z nami pisząc email na adres office@rewolucja.co.uk